Obec TRNOVEC
Oznámenie- o začatí správneho konania PDF Vytlačiť E-mail

 
                                                                                                                            

 
 

O B E C    T R N O V E C

908 51 Trnovec č. 66

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­________________________________________________________

Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.                                                                                            V Trnovci dňa 09.03.201Blok textu:                 6

 

 

 

zastúpená starostom MVDr. Jozefom Kotvanom

 

v súlade a § 9a) ods. 8 písmena b) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

 

zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku Obce Trnovec:

 

 

1) časti  pozemku  C – KN   parcela  č. 20 diel č. 1  – zastavané   plochy    a  nádvoria o celkovej   výmere   3748 m2  evidovaného na LV č. 250  v k.ú  Trnovec, z  ktorej  po  oddelení  GP č. 1./16  vznikne   novoutvorená  C-KN  parcela  č. 15/2 -   zastavané plochy a nádvoria  o výmere  24 m2

 

 

z dôvodu  prípadov  hodných osobitného  zreteľa v súlade  s §9a) ods. 8 písm. b ) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení neskorších predpisov, nakoľko  uvedený pozemok je zastavaný stavbou žiadateľa.

 

 

Budúcim nadobúdateľom predmetnej nehnuteľnosti má byť:

 

Jaroslav Talla  908 51 Trnovec č. 14

 

 

 

V Trnovci, dňa 1. marca 2016

 

 

 

                                                                                              MVDr. Jozef Kotvan

                                                                                              starosta obce

 

 

 

 

 

 

 
Rekonštrukcia multifunkčného kultúrneho centra Trnovec PDF Vytlačiť E-mail
Pondelok, 21 Marec 2011 10:17

  

Obec Trnovec realizovala z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka Opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo projekt:    

Rekonštrukcia multifunkčného kultúrneho centra  z celkovým nákladom 199.939,04 EUR.

Projekt stavebne realizovala, na základe výberového konania, firma František Martiš, stavebno-melioračné práce. Stavba bola skolaudovaná dňa 9.2.2011. Stavebný  dozor  vykonával  Ladislav  Grebeníček  a  technický dozor investora Ing. Marián Budovič.

Stavba obsahuje nadstavbu a prestavbu jestvujúceho objektu obecného úradu a kultúrneho domu. Nadstavbou podkrovia a zobytnením uličného krídla objektu vznikli tri miestnosti a hygienické zariadenia, ktoré by mali slúžiť najmä pre organizácie klubového a kultúrneho života v obci.

Na prefinancovanie projektu obec čerpá od Dexia Banky úver, ktorý prerokovalo a schválilo obecné zastupiteľstvo v Trnovci.

Momentálne obec spracúva žiadosť o preplatenie tohto projektu, ktorá bude podaná na Pôdohospodársku platobnú agentúru v Trnave.

 

Starosta obce s úctou ďakuje všetkým zúčastneným stranám, ktoré realizovali tento projekt a praje občanom a návštevníkom obce, aby im toto dielo slúžilo k plnej spokojnosti.  

 

 

V Trnovci, 21.03.2011                                                            MVDr. Jozef Kotvan

                                                                                              starosta obce

 

 

 
O obci PDF Vytlačiť E-mail
Streda, 18 Jún 2008 16:52

Obec Trnovec sa nachádza na západnom Slovensku na rozhraní slovenskej časti Dolnomoravského úvalu a západnej časti Myjavskej pahorkatiny. Z územno-správneho členenia patrí obec do Trnavského kraja, okresu Skalica, kde má takmer centrálnu polohu. Rozkladá sa v bezprostrednej blízkosti štátnej cesty spájajúcej mestá Holíč a Senica. Od okresného sídla je obec vzdialená 8 km juhozápadným smerom, od hranice s Českou republikou 9 km. Najbližším mestom je mesto Holíč, vzdialené len necelé 3 km. Obec susedí s jedným mestom (mesto Holíč) a s tromi vidieckymi obcami (obec Prietržka, Popudinské Močidlany a Kopčany).

Čítajte viac...
 
História PDF Vytlačiť E-mail
Historické pramene hovoria, že prvá zmienka o obci Trnovec sa datuje do roku 1548, kedy pustatinu pod názvom Thernowawes osídlili Chorváti. Obec sa stala súčasťou Holíčskeho panstva. Roku 1736 väčšiu časť zadlženého panstva Holíč ( v tomto čase sa obec v historických prameňoch spomína pod názvom Trnowecz) kúpil nemecký cisár František Lotrinský , manžel Márie Terézie. Tereziánska doba bola dobou rozkvetu celého Holíčsko-šaštínskeho panstva.
Čítajte viac...
 
Erb obce PDF Vytlačiť E-mail
Streda, 18 Jún 2008 16:56

Obec mala dva erby. Starší s poľnohospodárskym motívom z roku 1779, ktorý mal lemeš s hviezdičkou. Novší bol erb uhorský lemovaný s tromi ružičkami na vrcholnom okraji štítu. Súčasný erb obce Trnovec zobrazujúci Sv. Luciu od pása, z profilu, s korunkou na hlave a s palmovou ratolesťou ako symbol víťazstva v pravej ruke, je schválený a zaregistrovaný v Heraldickom registri SR. Pečať zobrazuje takisto ženskú postavu od pása, z profilu, kruhopis: PECET OBECNI TRNOWCA POCTIWEG OPCZI

Čítajte viac...
 
Viac článkov...
« ZačiatokPredošlý12NasledujúcaKoniec »

Strana 1 z 2