Oznámenie- o začatí správneho konania PDF Vytlačiť E-mail

 
                                                                                                                            

 
 

O B E C    T R N O V E C

908 51 Trnovec č. 66

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­________________________________________________________

Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.                                                                                            V Trnovci dňa 09.03.201Blok textu:                 6

 

 

 

zastúpená starostom MVDr. Jozefom Kotvanom

 

v súlade a § 9a) ods. 8 písmena b) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

 

zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku Obce Trnovec:

 

 

1) časti  pozemku  C – KN   parcela  č. 20 diel č. 1  – zastavané   plochy    a  nádvoria o celkovej   výmere   3748 m2  evidovaného na LV č. 250  v k.ú  Trnovec, z  ktorej  po  oddelení  GP č. 1./16  vznikne   novoutvorená  C-KN  parcela  č. 15/2 -   zastavané plochy a nádvoria  o výmere  24 m2

 

 

z dôvodu  prípadov  hodných osobitného  zreteľa v súlade  s §9a) ods. 8 písm. b ) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení neskorších predpisov, nakoľko  uvedený pozemok je zastavaný stavbou žiadateľa.

 

 

Budúcim nadobúdateľom predmetnej nehnuteľnosti má byť:

 

Jaroslav Talla  908 51 Trnovec č. 14

 

 

 

V Trnovci, dňa 1. marca 2016

 

 

 

                                                                                              MVDr. Jozef Kotvan

                                                                                              starosta obce