ÚZEMNÝ PLÁN OBCE TRNOVEC PDF Vytlačiť E-mail
Utorok, 19 November 2013 14:59

Dokumenty k územnému plánu obce Trnovec:

Textová časť
- riešenie územného plánu (.pdf)
- záväzná časť (.pdf)

Výkresová časť
- 1. širšie vzťahy (.pdf)
- 2. priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia (.pdf)
- 3. MÚSES (.pdf)
- 4. doprava (.pdf)
- 5. vodovod a kanalizácia (.pdf)
- 6. odvodnenie územia (.pdf)
- 7. energetika (.pdf)
- 8. slaboprúd (.pdf)
- 9. záber PPF (.pdf)
- 10. VPS (.pdf)