O obci

Obec Trnovec sa nachádza na západnom Slovensku na rozhraní slovenskej časti Dolnomoravského úvalu a západnej časti Myjavskej pahorkatiny. Z územno-správneho členenia patrí obec do Trnavského kraja, okresu Skalica, kde má takmer centrálnu polohu. Rozkladá sa v bezprostrednej blízkosti štátnej cesty spájajúcej mestá Holíč a Senica. Od okresného sídla je obec vzdialená 8 km juhozápadným smerom, od hranice s Českou republikou 9 km. Najbližším mestom je mesto Holíč, vzdialené len necelé 3 km. Obec susedí s jedným mestom (mesto Holíč) a s tromi vidieckymi obcami (obec Prietržka, Popudinské Močidlany a Kopčany).


Obec Trnovec sa rozprestiera v nadmorskej výške 181 m, rozloha katastrálneho územia obce je 5 055 684 m2 ( t.j. 505,6 ha). Z tejto výmery zastavené územie predstavuje cca. 35 ha. Zastavaná časť je charakteristická osídlením vidieckeho typu. Obec má 320 obyvateľov, hustota osídlenia je 125 obyvateľa na 1 km2.


Obec Trnovec je členom týchto združení:

 • Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS)
 • Združenie miest a obcí Záhorskej oblasti (ZOZO)
 • Združenie Vieska
 • Mikroregión SKALICKO - združenie obcí
 • Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z.

V katastri obce sa nachádza chránená prírodná pamiatka rieka Chvojnica so IV. stupňom ochrany. Ide o zachovalé vodné a brehové biotopy prirodzeného toku v intenzívne poľnohospodársky obhospodarovanej krajine.

História PDF Vytlačiť E-mail
Historické pramene hovoria, že prvá zmienka o obci Trnovec sa datuje do roku 1548, kedy pustatinu pod názvom Thernowawes osídlili Chorváti. Obec sa stala súčasťou Holíčskeho panstva. Roku 1736 väčšiu časť zadlženého panstva Holíč ( v tomto čase sa obec v historických prameňoch spomína pod názvom Trnowecz) kúpil nemecký cisár František Lotrinský , manžel Márie Terézie. Tereziánska doba bola dobou rozkvetu celého Holíčsko-šaštínskeho panstva.
Čítajte viac...
 
Erb obce PDF Vytlačiť E-mail
Streda, 18 Jún 2008 16:56

Obec mala dva erby. Starší s poľnohospodárskym motívom z roku 1779, ktorý mal lemeš s hviezdičkou. Novší bol erb uhorský lemovaný s tromi ružičkami na vrcholnom okraji štítu. Súčasný erb obce Trnovec zobrazujúci Sv. Luciu od pása, z profilu, s korunkou na hlave a s palmovou ratolesťou ako symbol víťazstva v pravej ruke, je schválený a zaregistrovaný v Heraldickom registri SR. Pečať zobrazuje takisto ženskú postavu od pása, z profilu, kruhopis: PECET OBECNI TRNOWCA POCTIWEG OPCZI

Čítajte viac...
 
Kroje PDF Vytlačiť E-mail
Streda, 18 Jún 2008 16:59
Ženský kroj bol rozdielny podľa majetkových pomerov v rodine, sedliacke a roľnícke kroje ako oblečenie bohatšej vrstvy sa odlišovali od krojov remeselných.
Čítajte viac...
 
Povesť PDF Vytlačiť E-mail
Streda, 18 Jún 2008 16:59
Príbeh dreveného kostolíka

Kedysi stál nad obcou (nad družstvom, tzv. „ Výmol“) drevený kostolík zasvätený sv. Kataríne. Jeden čas prišla veľká voda, z kostolíka nezostalo nič iba drevená soška, práve sv. Kataríny. Soška je momentálne vo farnosti Holíč. Práve pre túto udalosť sa konala kedysi hodová slávnosť v obci na Katarínu (25.11.) a dokonca bola sv. Katarína s kolesom istú dobu i v erbe obce Trnovec.
Čítajte viac...
 
Oznámenie- o začatí správneho konania PDF Vytlačiť E-mail

 
                                                                                                                            

 
 

O B E C    T R N O V E C

908 51 Trnovec č. 66

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­________________________________________________________

Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.                                                                                            V Trnovci dňa 09.03.201Blok textu:                 6

 

 

 

zastúpená starostom MVDr. Jozefom Kotvanom

 

v súlade a § 9a) ods. 8 písmena b) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

 

zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku Obce Trnovec:

 

 

1) časti  pozemku  C – KN   parcela  č. 20 diel č. 1  – zastavané   plochy    a  nádvoria o celkovej   výmere   3748 m2  evidovaného na LV č. 250  v k.ú  Trnovec, z  ktorej  po  oddelení  GP č. 1./16  vznikne   novoutvorená  C-KN  parcela  č. 15/2 -   zastavané plochy a nádvoria  o výmere  24 m2

 

 

z dôvodu  prípadov  hodných osobitného  zreteľa v súlade  s §9a) ods. 8 písm. b ) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení neskorších predpisov, nakoľko  uvedený pozemok je zastavaný stavbou žiadateľa.

 

 

Budúcim nadobúdateľom predmetnej nehnuteľnosti má byť:

 

Jaroslav Talla  908 51 Trnovec č. 14

 

 

 

V Trnovci, dňa 1. marca 2016

 

 

 

                                                                                              MVDr. Jozef Kotvan

                                                                                              starosta obce