O obci Vytlačiť
Streda, 18 Jún 2008 16:52

Obec Trnovec sa nachádza na západnom Slovensku na rozhraní slovenskej časti Dolnomoravského úvalu a západnej časti Myjavskej pahorkatiny. Z územno-správneho členenia patrí obec do Trnavského kraja, okresu Skalica, kde má takmer centrálnu polohu. Rozkladá sa v bezprostrednej blízkosti štátnej cesty spájajúcej mestá Holíč a Senica. Od okresného sídla je obec vzdialená 8 km juhozápadným smerom, od hranice s Českou republikou 9 km. Najbližším mestom je mesto Holíč, vzdialené len necelé 3 km. Obec susedí s jedným mestom (mesto Holíč) a s tromi vidieckymi obcami (obec Prietržka, Popudinské Močidlany a Kopčany).


Obec Trnovec sa rozprestiera v nadmorskej výške 181 m, rozloha katastrálneho územia obce je 5 055 684 m2 ( t.j. 505,6 ha). Z tejto výmery zastavené územie predstavuje cca. 35 ha. Zastavaná časť je charakteristická osídlením vidieckeho typu. Obec má 320 obyvateľov, hustota osídlenia je 125 obyvateľa na 1 km2.


Obec Trnovec je členom týchto združení:

  • Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS)
  • Združenie miest a obcí Záhorskej oblasti (ZOZO)
  • Združenie Vieska
  • Mikroregión SKALICKO - združenie obcí
  • Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z.

V katastri obce sa nachádza chránená prírodná pamiatka rieka Chvojnica so IV. stupňom ochrany. Ide o zachovalé vodné a brehové biotopy prirodzeného toku v intenzívne poľnohospodársky obhospodarovanej krajine.