Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou Vytlačiť
Pondelok, 15 Júl 2013 12:41

Obec Trnovec, ako verejný obstarávateľ v súlade s § 102 ods. 4 zák. NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní predkladá súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1.000,00 €
 
2. štvrťrok 2013 – obec Trnovec nemala zákazku s vyššou hodnotou ako 1000 eur vrátane DPH
3. štvrťrok 2013
1. štvrťrok 2014- obec Trnovec nemala zákazku s vyššou hodnotou ako 1000 eur vrátane DPH

2. štvrťrok 2014

3.štvrťrok 2014

4. štvrťrok 2014 - obec Trnovec nemala zákazku s vyššou hodnotou ako 1000 eur vrátane DPH

1. štvrťrok 2015 - obec Trnovec nemala zákazku s vyššou hodnotou ako 1000 eur vrátane DPH

2. štvrťrok 20152015-11-11

Zadávanie zákaziek podľa § 9 ods. 9 zák. č. 25/2009 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

číslo

zákazky

 

Dátum

zverejnenia

zákazky

Predmet zákazky

Termín

predloženia

ponuky

Dátum/termín/

zadania zákazky/

uzavretia zmluvy

 

Kontaktná

osoba verejného

obstarávateľa

č.tel. e-mail *

Výsledná cena

s DPH v € *

Obchodné meno, sídlo

alebo miesto podnikania úspešného uchádzača *

1.

15.07.2013

Zateplenie časti objektu budovy MFKC /OcÚ + KD/

31.8.2013

10.09.2013

MVDr. Jozef Kotvan

0903229269

5371,92

TINASTAV plus s.r.o. Pplk. Pľjušťa 1 Skalica 

2.

25.09.2013

oprava výtlkov

10.10.2013

25.09.2013

 

MVDr. Jozef Kotvan

0903229269

990,06

Mráz Ján

Gbely

3.
11.06.2014
 Rekonštrukcia chodníka v k.ú. Trnovec -Kat. + Ev.cintorín-stavebné práce
 25.06.20141.07.2014

 MVDr. Jozef Kotvan

0903229269

2568,58
Adam Štefka,Hodonínska 11, 908 51 Holíč
4.
 11.06.2014Rekonštrukcia chodníka v k.ú. Trnovec  Kat. + Ev. cintorín - materiál
25.06.2014
 1.7.2014

MVDr. Jozef Kotvan

0903229269

 2170,53 Panflex-Slovensko,s.r.o.

OZ Stavebniny

908 49 Vrádište 53
5.
 14.07.2014

Zateplenie  kabín TJ

materiál

25.07.2014
31.07.2014

 MVDr.Jozef

Kotvan

0903229269

 1156,56

 Panflex-Slovensko,s.r.o.

OZ Stavebniny

908 49 Vrádište 53

6.

 

15.08.2014
Autobusová zástavka
 10.09.2014zmarená z dôvodu nepredloženia ponúk, nová výzva
   
7.05.09.2014
Zateplenie časti objektu OcÚ - etapa II
15.092014
 18.09.2014 MVDr.Jozef

Kotvan

0903229269

 4924,40€ TINASTAV plus s.r.o. Pplk. Pľjušťa 1 Skalica
8. 
 23.9.2014 Autobusová zástavka 13.10.2014
zmarená-nepredložené ponuky
   
9. 
18.5.2015
Havarijný stav obecného potoku
28.5.2015
 1.6.2015

MVDr. Kotvan

0903229269

 1498,08

Karovič s.r.o.

LOZORNO

10.
12.6.2015Projektová dokumentácia pre územ. konanie a PD pre stavebné povolenie s náležitosťami realiz. projektu vrátanie polož. rozpočtu
 30.6.2015 22.9.2015 MVDr. Jozef Kotvan 0903229269
6900,00
 Ing. Martin Valko, MV-projekta s.r.o. Skalica, Potočná 15
11.
 24.8.2015 Oprava kultúrneho domu v Trnovci
4.9.2015
 21.9.2015

MVDr. Kotvan

0903229269

9440,10
RooZ, s.r.o. K Baťáku 29/2738 Skalica
 12. 23.10.2015 Oprava kultúrneho domu v Trnovci 6.11.2015 

 MVDr. Kotvan

0903 229 669

 4.995,60TINASTAV plus s.r.o. Pplk. Pľjušťa 1 Skalica
        
        
        

 

*Kontaktná osoba verejného obstarávateľa doplní po uzatvorení zmluvy alebo objednávky dátum zadania zákazky